Matkaehdot

MiliaM  Travel  
NÄYTTELYMATKOJEN MATKAEHDOT

1. Näyttelymatkan sopimus ja matkanjärjestäjän vastuu

1.1. Miliam Travel OÜ matkanjärjestäjänä on vastuussa siitä,  että matka on ohjelman mukainen.
1.2. Näyttelymatkan hintaan kuuluu vain nämä palvelut, jotka ovat merkattuja matkaohjelmassa tai matkaesitteessä.
1.3. Näyttelymatkan järjestäjä takaa kaikkien tarpeellisten eläinlääkinnällisten toimipiteiden hoitamisen tai järjestämisen matkustajien lemmikkeille matkan aikana, mm. hoitaa tarpeellisten eläinlääkinnällisten asiakirjojen hankinnan.
1.4. Näyttelymatkan järjestäjä ei ole vastuussa lupauksista, jotka asiakas on saanut edelleenmyyjiltä.
1.5. MiliamTravel OÜ matkanjärjestäjänä ei vastaa kuluista, jotka ovat syntyneet force majeure takia (luonnonmullistukset, poliittiset tapahtumat, lakot tai muut vastaavat tapahtumat).
1.6. Näyttelymatkan järjestäjä ei ole vastuussa siitä, jos yhtiö jonka palveluja matkan aikana käytetään (kohdemaan matkatoimisto, hotelli tai muu vastaava) joutuu konkurssiin, nostaa huomattavasti hintoja tai osoittautuu muulla tavalla epäsopivaksi. Matkanjärjestäjä kyllä puolestaan tekee kaikensa, jotta tällaisesta tapauksesta johtuvat ongelmat ratkaistaan asiaakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Näyttelymatkan varaaminen ja hinnan maksaminen

2.1. Yksittäisen asiakkaan tai ryhmän paikkojen varaaminen tapahtuu sähköpostin välituksellä.
2.2. Käyttämällä mahdollisuutta ilmoittaa koiranne näyttelyyn Miliam Travel OÜ:n välityksellä, olette samalla tehneet sitovan matkasopimuksen Miliam Travel OÜ:n kanssa ja teillä on automaattisesti voimassa oleva varaus ko. matkalle.
2.3. Valmismatkan hintaan kuuluvat palvelut, jotka ovat merkattuja matkaohjelmassa Miliam Travel OÜ:n kotisivuilla. Niiden lisäksi matkaan sisältyy erikoispalvelut, jotka ovat merkattu teille lähetetyssä tarjouksessa (yhdenhengenhuone hotellissa, lisäkoira tai muu vastaava lisäpalvelu). Matkan hintaan ei kuulu matkavakuutus eikä näyttelyyn ilmoittautuminen.
2.4. Sopimus asiakkaan ja matkanjärjestäjän välillä syntyy, kun asiakas on valinnut hänelle sopivan matkan ja suorittanut ennakkomaksun.
2.5. Loppuerä on maksettava viimeistään yksi kuukausi ennen matkan alkua. Jos matka tilataan myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen matkan alkua, niin koko maksu on suoritettava kolmen päivän sisällä tai sopimuksen mukaisesti.
2.6. Asiakkaan tilaus muuttuu matkanjärjestäjälle sitovaksi sen jälkeen, kun ennakkomaksu on saapunut matkanjärjestäjän pankkitilille.

3. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

3.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:
      3.1.1. Viimeistään yksi kuukausi ennen matkaa maksamalla Miliam Travel OÜ:lle matkan ennakkomaksun.
      3.1.2. Myöhemmin kuin yksi kuukausi, mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen,  matkan alkua maksamalla 60 % matkan hinnasta.
      3.1.3. Myöhemmin kuin 21 vuorokautta, mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua, maksamalla 75 % matkan hinnasta.
      3.1.4. Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.
3.2. Jos matkaa ei peruuteta, eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovituun aikaan, tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, että hänestä johtuvista syistä ei hänellä ole hänen vastuullaan olevia matkaan tarvittavia asiapapereita, tai jostain muista matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä, niin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.


4. Näyttelymatkan peruutus esteen vuoksi

4.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka viimeistään yksi kuukausi ennen matkaa ja saada takaisin matkasta maksettu hinta (vähennetty toimistokuluilla ja muilla välttämättömillä kuluilla) jos ilmenee ylivoimainen este. Jos peruutuksen aikana on matkan alkuun vähemmän kuin yksi kuukausi sovelletaan kohtaa 3.1.2.; 3.1.3. tai 3.1.4.
4.2. Välttämättömät mahdolliset kulut ovat peruutuksen mennessä jo suoritetut maksut: viisumikulut, hotellien ja kulkuneuvojen ennakkomaksut.
4.3. Ylivoimaisia esteitä ovat:
     4.3.1. Asiakkaan tai hänelle läheisen henkilön sairastuminen tai onnettomuuteen joutuminen. Läheisen henkilön kuolema. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta ja vanhempia.
     4.3.2. Asiakkaalle on sattunut joku muu odottamaton ja vakava tapahtuma tai merkittävä vahinko omaisuudelle (tulipalo, murtauduminen tai muu).
4.4. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus, poliisitutkintapöytäkirja) kahden viikon sisällä.

5. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

5.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana matkanjärjestäjän antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja/tai sääntöjä; bussien, hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä sekä viranomaisten määräyksiä.
5.2. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille (bussiyhtiö, hotelli ym).
5.3. Matkustaja tai hänen kanssa matkustava lemmikki ei saa käyttäytymisellään häirita kanssamatkustajia tai heidän lemmikkejä. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa voidaan hänen matkalle lähtö evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta ilman, että hänellä olisi oikeutta periä maksunpalautusta matkasta.
5.4. Matkustaja on vastuussa matkustusasiakirjoistaansa ja niiden sääntöjen mukaisuudesta koko matkan aikana.
5.5. Jos matkustaja on käyttänyt ilmoittautuessaan näyttelyyn Miliam Travel OÜ:n palveluja ja hän peruuttaa matkan kohdissa 3.1; 3.2 ja 4.1.-4.4. ehdoilla tai hän ei nouda matkanjärjestäjän ohjeita päästäkseen matkalle (katso passin lähettäminen matkanjärjestäjälle) ja jos peruutuksen ajankohtana on näyttelyyn ilmoittautuminen päättynyt, on matkustaja velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun suoraan näyttelyn järjestäjälle tai Miliam Travel OÜ:lle joka sen jälkeen takaa maksun välityksen näyttelyn järjestäjälle.
5.6. Jos matkustaja on peruuttanut matkansa kohtien 3.1.-3.3. mukaisesti on matkasopimus hänen kanssaan päättynyt. Sen jälkeen matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta antaa hänelle tietoja matkan toteutumisesta eikä mahdollisista korvauksista tai lisäkuluista matkaan osallistujia kohtaan.
5.7. Matkustaja on itse vastuussa matkavakuutuksen hankinnasta (mm. sairasvakuutus). Jos matkustaja sairastuu matkan aikana, hän joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi on matkanjärjestäjän avustettava häntä sen verran kun on mahdollista. Matkustaja vastaa kaikista aiheutuvista lisäkuluista.
5.8. Jos asiakas ei käytä jotain hintaan kuuluvaa palvelua, hänellä ei ole oikeutta periä siitä korvausta.
5.9. Asiakas on velvollinen omien matkustusasiakirjojensa lähettämisestä matkanjärjestäjälle tarpeellisten toimipiteiden suorittamiseksi (esimerkiksi viisumin hakeminen). Siinä tapauksessa, jos matkustaja ei ole lähettänyt asiakirjoja tai asiakirjat saapuu sen verran myöhään, ettei enää ole mahdollista hakea valmismatkaan kuuluvaa viisumia, asiakkaan on maksettava koko matkan hinta vähennettynä viisumin hinnalla. Asiakirjojen lähettämisen kulut maksaa asiakas. Asiakkaan matkustusasiakirjojen matkanjärjestäjälle saapumisen ajaksi lasketaan aika kun postista on tullut ilmoitus tai vastaava tieto saapuu sähköiseen seurantaan tai matkanjärjestäjä ilmoittaa asiakkaalle kirjallisessa muodossa (sähköposti) matkustusasiakirjojen saapumisesta.

6. Näyttelymatkan järjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

6.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, on matkanjärjestäjällä oikeus tehdä matkasuunnitelmaan vähäisiä muutoksia (esim. muuttaa hotellia tai kulkuvälinettä tai tehdä muutoksia aikataulussa) niin etteivät ne olennaisesti muuta matkan luonnetta. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksesta niin pian kuin mahdollista.

7. Näyttelymatkan järjestäjän oikeus peruuttaa matka

7.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osaanottajia.
7.2. Jos näyttelymatkan järjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden tapahtumien takia (sotatoimet, luonnonmullistus, lakko yms) tai jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajien henkeä.

8. Puutteet näyttelymatkan järjestämisessä ja virheilmoitukset

8.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei vastaa kuvaustaan.
8.2. Puutteina ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, joihiin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perustella voinut varautua.
8.3. Puutteena ei pidetä myöskään aikataulumuutoksia, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomista olosuhteista eikä ylitä 8 tuntia.
8.4. Puutteena ei pidetä edelleenmyyjien antamaa puutteelista tietoa.
8.5. Kaikki virheilmoitukset pyydämme lähettämään kirjallisesti Miliam Travel OÜ:lle kahden viikon kuluessa matkan päättymisestä.

9. Vahingonkorvaus.

9.1. Näyttelymatkan järjestäjä korvaa matkustajalle vahingon, jos se johtuu matkanjärjestäjän toiminnasta. Korvattava vahinko on esimerkiksi palvelut joista matkustaja on maksanut mutta niitä ei osoitettu, virheestä aiheutuvat lisäkulut, matkan olennainen poikkevuus sovitusta. Vahingonkorvausta maksetaan suhteessa aiheutuneille kuluille.
9.2. Matkanjärjestäjä ei vastaa kuluista, jotka ovat aiheutuneet matkustajan toiminnasta tai huolimattomuudesta.
9.3. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet hänestä riippumattomista ylivoimaiseista esteistä (force major)
9.4. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, jos matkustaja on hukannut tavaroitaan tai rahansa tai ne ovat varastettuja.
9.5. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa hotellissa tai kuljetusvälineessä tapahtuva häiriö; eikä myöskään vahingosta, joka aiheutuu hotellin henkilökunnan tai kuljettajan toiminnasta. Matkanjärjestäjä avustaa ongelmien ratkaisemisessa.
9.6. Matkustajan huolimattomuudesta tai toiminnasta johtuvaa vahinkoa (esim. yöksi bussiin unohdettujen tavaroiden varastaminen)  matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan. Matkanjärjestäjälle mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kulut, jotka aiheutuu asiakkaan matka-asiakirjojen kadottamisesta, passin tai viisumin voimassaolon päättymisestä tai muusta vastaavasta, korvaa asiakas matkanjärjestäjälle.

10. Matkasopimuksen yleisten ehtojen soveltamisala

10.1. Nämä matkasopimuksen yleisehdot ovat olennainen osaa matkajärjestäjän ja matkustajan välistää matkasopimusta ja astuvat voimaan heti matkasopimuksen syntymisen jälkeen.
10.2. Kaikki matkasopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään selvittämään matkanjärjestäjän ja matkustajan välisessä neuvottelussa. Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen niin matkustajan on oikeus lähettää asia kuluttajavirastoon käsiteltäväksi tai esittää asia oikeudelle puolustakseen omia oikeuksia Viron Tasavallan lakien mukaisesti.

Voimassa alkaen 01.03.2009
Tallinn
, Estonia