Reisileping Prindi

 

OÜ Miliam Travel näitusereiside reisitingimused

 

 1. Näitusereisi leping ja korraldaja vastutus

1.1.      Miliam Travel OÜ näitusereisi korraldajana vastutab selle eest, et reis vastaks reisikirjeldusele;

1.2.      Näitusereisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on loetletud reisi tutvustavates materjalides;

1.3.      Näitusereisi korraldaja tagab kõikide vajalike veterinaartoimingute teostamise reisijate lemmikloomadele sh. vajalike vetrinaarsete tervisesertifikaatide vormistamine.

1.4.      Näitusereisi korraldaja ei vastuta lubaduste eest, mida kliendile annavad edasimüüjad;

1.5.      Miliam Travel OÜ, kui näitusereisi korraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, sreigid vms.);

1.6.     Näitusereisi korraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell vms) pankrotistub, tõstab märgatavalt hindu või osutab muul viisil ebasobivaks. Küll teeb korraldaja omalt poolt kõik, et sellisest olukorrast tingitud probleemid laheneksid kliendi jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta;

 

2. Näitusereisi tellimine ja maksmine

2.1.      Üksikkliendi või enama liikmete arvuga grupi jaoks toimub reisile kohtade tellimine elektronposti teel.

2.2.      Kasutades võimalust registreerida oma koer näitusele läbi MiliaM Travel OÜ, olete sõlminud siduva reisilepingu MiliaM Travel OÜ-ga ja seega on teil automaatselt kehtiv broneering reisile.

2.3.      Pakettreisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjas pakettreisi tutvustavas programmis MiliaM Travel koduleheküljel, kirjalikus pakkumises toodud erisusega (1-ne tuba, lisakoer, vms.). Hinna sisse ei kuulu reisikindlustus, näitusele registreerimise tasud.

2.4.      Leping kliendi ja näitusereisi korraldaja vahel jõustub hetkel, mil klient on valinud talle sobiva reisi ja maksnud ettemaksu.

2.5.      Kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt üks kalendrikuu enne näitusereisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui üks kalendrikuu enne algust, tuleb kogumaksumus tasuda kolme päeva jooksul või vastavalt kokkuleppele näitusereisi korraldajaga;

2.6.      Kliendi tellimus muutub näitusereisi korraldajale siduvaks alles pärast ettemaksu tasumist.

 

3. Näitusereisi annulleerimine ilma mõjuva põhjuseta 

3.1.      Ilma mõjuva põhjuseta on kliendil õigus näitusereis tühistada järgmistel tingimustel:

3.1.1.   Hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi, kaotades Miliam Travel OÜ-le tehtud broneerimistasu tellitud koha kohta;

3.1.2.   Üks kalendrikuu kuni 21 päeva enne reisi, kaotades trahviks 60% reisi hinnast;

3.1.3.   20 kuni 7 päeva enne reisi, kaotades 75% reisi hinnast;

3.1.4.   Kui klient annulleerib reisi hiljem kui 7 päeva enne reisi algust, on näitusreisi korraldajal õigus kinni pidada reisi kogu maksumus;

3.2.      Kui reis ei ole annulleeritud, aga klient jääb kohale tulemata või küll tuleb, aga ei saa reisile minna, kuna tal pole kaasas reisiks vajalikke dokumente või mõnel muul korraldajast sõltumatul põhjusel, siis raha tagasi ei maksta.

4. Näitusereis annulleerimine mõjuval põhjusel

4.1.      Kliendil on õigus näitusereis annulleerida hiljemalt 1 kuu enne reisi ja sissemakstud raha tagasi saada (vähendatuna bürookulude ja võimalike vältimatute kulude võrra), kui ilmneb mõjuv põhjus. Kui kliendi anulleerimise hetkeks on reisine jäänud vähem kui 1 kuu rakendub käesoleva lepingu punktis 3 toodud reeglid.;

4.2.      Võimalikud vältimatud kulud on juba annulleerimise hetkeks tehtud kulutused (näiteks viisalõiv, hotellide ja transpordi ettemaksud jne);

4.3.      Mõjuvaks põhjuseks on:

4.3.1     Kliendi või talle lähedase inimese haigestumist või õnnetusjuhtumisse sattumist. Lähedase inimese kaotust. Lähedaseks inimeseks loetakse elukaaslast, vanemaid, lapsi;

4.3.2     Tõsine kahju varale (nt. Tulekahju, vargus vms.);

4.4.      Klient on kohustatud reisi annulleerimisest mõjuval põhjusel viivitamatult teatama näitusereisi korraldajale. Hiljemalt kahe nädala jooksul tuleb esitada mõjuva põhjuse kohta tõend (arstilt, politseist).

 

5. Kliendi kohustused ja vastutus

5.1.     Kliendil on kohustus jälgida näitusereisi korraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti bussi, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi;

5.2.      Klient vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab näitusereisi korraldajale või kolmandatele isikutele (bussifirma, hotell, vms.).

5.3.     Klient ja temaga kaasas reisiv lemmikloom ei tohi oma käitumisega (suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine jne) häirida kaasreisijaid ja nendega kaasas reisivaid lemmikloomi. Häirijat võib algavale või kulgevale reisile mitte lubada, pakettreisi eest tasutud raha tagastamata.

5.4.      Klient vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel.

5.5.      Kui reisija on kasutanud näitusele registreerimist MiliaM Travel kaudu ning annulleerib oma reisi punktides 3.1.,3.2. ja 4.1.-4.4. tingimustel või kui ta ei täida reisikorraldaja korraldusi reisile pääsemiseks (vt. passi edastamine reisikorraldajale) ning kui anulleerimise hetkeks on näitusele registreerimine lõppenud, siis on kliendil kohustus näitusele registreerimistasud tasuda kas otse näitusekorraldajale või MiliaM Travel-le, kes sellisel juhul garanteerib näitusetasude edastamise näitusekorraldajale.

5.6.      Kui reisija on anulleerinud oma reisi ning temale rakenduvad käesoleva paragrahvi punktid 3.1.-3.3. siis reisileping on temaga on lõppenud. Reisijat ei puuduta enam tellitud reisil tegelikkuses toimuv sh. võimalikud hüvitised ja/või lisakulud reisil osalejate suhtes.

5.7.      Kliendil lasub omavastutus reisikindlustuse (sh. Tervisekindlustuse) hankimisel. Kui klient reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab korraldaja võimaluste piires, kusjuures klient tasub kõik sellega seotud lisakulutused;

5.8.      Kui klient ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

5.9.      Klient vastutab täies mahus oma reisidokumendi toimetamise eest reisikorraldajale reisile pääsemiseks vajalike toimingute tegemiseks nt. viisa tegemiseks. Juhul kui klient ei toimeta dokumenti või kui saabunud dokument hilineb sedavõrd, et paketthinnas sisalduvat viisat ei saa enam vormistada siis kuulub reisipakett tasumisele täies mahus lahutatuna hinnas sisalduv viisa hind, mida ei jõudnud vormistada. Dokumendi saatmise kulud kannab Klient. Kliendi dokument on saabunud Reisikorraldaja valdusesse hetkest kui posti jälgimisinfost saabub vastav info või kui reisikorraldaja kinnitab Kliendile kirjalikult reisidokumendi saabumist tema valdusesse.

 

6. Näitusereisi korraldaja õigus teha reisiplaani mitteolulisi muudatusi

 

6.1.      Kui objektiivsed asjaolud seda nõuavad, on näitusereisi korraldajal õigus teha reisiplaani mitteolulisi muudatusi (näit. Muuta hotelli, sõiduvahendit või ajakava) nii, et see ei muuda oluliselt reisi iseloomu ja kvaliteeti; Reisikorraldaja teavitab toimunud muudatustest esimesel võimalusel.

 
 

7. Näitusereisi korraldaja õigus reis ära jätta

 

7.1.      Kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid;

7.2.      Kui näitusereisi korraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt sihtkohamaal või selle läheduses toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms.) või mingil mingil muul põhjusel on reisi võimatu teostada klientide julgeolekut ohtu seadmata;

 
 

8. Puudused näitusereisi korralduses ja nendest teatamine

 

8.1.        Näitusereisi korraldaja on eksinud, kui reis ei vasta kirjeldusele;

8.2.        Puuduseks ei saa pidada väikeseid, kuid reisi kui terviku seisukohalt ebaolulisi muudatusi, mida sihtkohta ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada;

8.3.        Puuduseks ei või ka pidada ajakava muutumist kui muutus on tingitud näitusereisi korraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi;

8.4.        Puuduseks ei saa pidada ka edasimüüjate antud puudulikku informatsiooni;

8.5.        Pretensioonid palume esitada kirjalikult Miliam Reisid OÜ-le hiljemalt kahe nädala jooksul peale reisi toimumist.

 
 

9. Kahjude korvamine

 

9.1.     Näitusereisi korraldaja korvab kliendile tekitatud kahju, kui see tuleneb korraldaja tegevusest või tegevusetusest. Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tõttu tekitatud lisakulud, samuti reisitingimuste oluline erinevus lubatust; Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kuludele;

9.2.     Korraldaja ei vastuta kulude eest, mille on põhjustanud reisija enda tegevus või hoolimatus;

9.3.     Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure);

9.4.     Korraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija oma esemeid või raha kaotab või need varastatakse;

9.5.     Korraldaja ei vastuta selle eest kui hotellis või liiklusvahendis tekib ootamatu rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab võimaluse piires korraldaja tekkinud probleemi lahendada;

9.6.     Kliendi enda hoolimatuse või tegevusetuse (näiteks ööseks bussi jäetud asjade vargus) läbi põhjustatud kahjud ei kuulu reisikorraldaja poolt hüvitamisele. Täiendavad reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida kliendi dokumentide kadumisest või nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) korvab klient reisikorraldajale.

 
10.  Reisilepingu üldiste tingimuste kehtivus
 

10.1.    Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest;

10.2.    Reisilepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eelkõige lahendada Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste korras. Kui kokkulepet ei saavutata, on reisijal on õigus käesolevatest reisilepingu tingimustest tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile või hagi oma rikutud õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.

 
Kehtivad alates 01.03.2009
Tallinn

 


 
 
Miliam Travel OÜ,  Kase 2-19, Tabasalu, Harjumaa 76901